Dobrý deň,
moje meno je Ing. Renáta Regešová a poskytujem poradenstvo a konzultácie v oblastiach environmentu a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Ponuka služieb

Environment

Poradenstvo a konzultácie v oblasti environmentu za oblasť odpadov, obalov, ovzdušia a vôd

Výkon a podpora pri plnení povinností v zmysle legislatívy ochrany životného prostredia v oblasti odpadov, obalov, ovzdušia a vôd:

  1. vedenie evidencie odpadov, obalov a zdrojov znečisťovania ovzdušia
  2. mesačné, štvrťročné a ročné hlásenia pre štátnu správu za odpady ,obaly, ovzdušie a vody
  3. vybavenie potrebných súhlasov zo strany štátnej správy za odpady, obaly, ovzdušie a vody
  4. výpočet emisií a poplatkov za znečisťovanie ovzdušia

Analýza zdrojov znečisťovania a spolupráca pri navrhovaní nápravných a preventívnych opatrení za účelom znižovania znečisťovania životného prostredia

Odborná príprava pri implementácii environmentálneho manažérstva a auditu

Výchovná a vzdelávacia činnosť v oblasti environmentu

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP)

Výkon autorizovaného bezpečnostného technika

Hodnotenie rizík na pracoviskách

Vypracovávanie dokumentácie BOZP

Analýza pracovných úrazov, hľadanie príčin a spolupráca pri navrhovaní nápravných a preventívnych opatrení

Činnosť pracovnej zdravotnej služby pre kategórie prác 1 a 2

Realizácia všeobecných školení BOZP pre zamestnancov a vedúcich zamestnancov

Odborná príprava pri implementácii systému manažérstva BOZP podľa OHSAS 18 001 a auditu

O mne

Mojím cieľom je poskytnúť Vám poradenstvo a služby v oblasti životného prostredia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle platných právnych predpisov, prostredníctvom školení zvyšovať environmentálne povedomie zamestnancov a realizovať školenia zamestnancov a vedúcich zamestnancov v oblasti BOZP.

Mám dlhoročné skúsenosti vo veľkých výrobných spoločnostiach v oblastiach:

  • Životné prostredie - ako špecialista životného prostredia pre odpady, obaly, ovzdušie a vodu
  • Implementácia a udržiavanie environmentálneho manažérskeho systému podľa ISO 14001 a interné audity
  • BOZP – som autorizovaným bezpečnostným technikom
  • Implementácia a udržiavanie systému manažérstva BOZP podľa OHSAS 18001 a interné audity
  • Implementácia bezpečnosti založenej na správaní

Kontakt

+421 911 656 643
Ing. Renáta Regešová, ENVIRO - BOZP
Cintorínska 63/7
053 42 Krompachy
IČO: 48 197 963